ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Aanvaarding van onze algemene voorwaarden

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod
en/of verkoop aan de cliënt en regelen de onderlinge contractuele relatie,
met uitsluiting van alle andere op dewelke zij voorrang genieten en onder
meer op deze gestipuleerd op de bestelbonnen van de cliënt,
niettegenstaande elke hiermee strijdige beschikking. Het enkele feit ons
een bestelling toe te zenden brengt de zekere aanvaarding mee van
huidige besluiten. De cliënt is elke natuurlijke of rechtspersoon, van welke
nationaliteit of verblijfplaats ook, die een bestelling plaats bij onze
vennootschap.

1.2. Geen enkele afwijking van huidige algemene voorwaarden zal
worden aanvaard zonder schriftelijke en voorafgaande bevestiging in de
voorwaarden bepaald onder het artikel 1.3. hieronder verder bepaald. In
geen enkel geval, kan ons akkoord worden afgeleid van de
omstandigheid dat wij de opdracht zouden hebben aanvaard zonder te
protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of
bijzondere voorwaarden of gelijkaardige bepalingen bepaald door de
cliënt.

1.3. Elk andersluidend akkoord uitgaande van één van onze
afgevaardigden, aangestelden of leden van ons personeel zal ons niet
binden dan wanneer dit op schriftelijke wijze bevestigd werd door de
directie van de vennootschap. De aangestelde, afgevaardigde,
medewerker en/of lid van het personeel, of in het algemeen elke andere
persoon handelende of zich voordoende als handelende voor onze cliënt
zal deze vertegenwoordigen, en zal op onweerlegbare basis
verondersteld worden over het vereiste mandaat te beschikken om deze
jegens ons te verbinden.

1.4. Behoudens het schriftelijk akkoord van de directie, is elk gebruik van
de naam, informatie en/of de voorwaarden van Arrow ECS door onze
cliënten ten opzicht van derden, niet van aard Arrow ECS te binden en
puur ter informatieve titel. Onze cliënt en/of derden kunnen zich nooit
beroepen op een mandaat of een schijnmandaat.

2. Prijs en betaling van de prijs

2.1. Behoudens bijzondere en uitdrukkelijke contractuele bepalingen,
hebben onze offertes en prijslijsten een louter indicatief karakter en
binden deze ons in geen geval. In geval van verhoging van de prijs tussen
de datum van bestelling en datum van levering, behouden wij het recht
voor deze offertes aan te passen zonder voorafgaande mededeling en de
meerprijs valt hierbij ten laste van de cliënt. De prijzen hebben betrekking
op de geleverde producten in onze afdelingen, de hierin begrepen
portkosten, verpakking en lasten hierboven zijn ten laste van de cliënt.

2.2. Zonder uitdrukkelijk tegenstrijdige bepaling zijn al onze facturen
betaalbaar op de vervaldag, in Euro, op de maatschappelijke zetel te
Willeriekendreef, 20, te 1160 Brussel, in contanten, netto en zonder
voorschot. Indien een voorschot wordt gestort door de cliënt, dient deze te
worden verrekend op de prijs van de bestelling en maakt deze geenszins
een aanbetaling (“arrhes”) uit die partijen zou toestaan afstand te doen
van de overeenkomst. De betaling van de facturen kan nooit
ondergeschikt worden gemaakt aan de installatie en / of de
inwerkingtreding van de apparaten. Elke klacht of betwisting met
betrekking tot een factuur dient ons schriftelijk ter kennis te worden
gebracht ten laatste binnen de acht dagen na diens ontvangst, bij
ontstentenis waarvan zij niet in aanmerking zal worden genomen en de
factuur zal worden beschouwd als aanvaard zonder enig voorbehoud. Het
feit van een klacht onttrekt de cliënt geenszins aan diens verplichtingen
van betaling van de factuur binnen de overeengekomen termijnen.

2.3. In geval van niet-betaling van elke factuur op de vervaldag, en zonder
schade zoals voorzien in artikel 8.3 hierna, zal de cliënt ons verschuldigd
zijn, in rechte en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de interesten
van een gelijk bedrag tegen de vastgestelde rentevoet overeenkomstig
het artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de
bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties.

2.4. Elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal onder meer de
betaling met zich meebrengen, in rechte en zonder ingebrekestelling, van
een forfaitaire vergoeding van een totaal bedrag van 15 % van de
hoofdsom, interesten en kosten met een minimumbedrag van 200 EUR.
Wij behouden ons overigens het recht voor vergoeding te vorderen van
de invorderingskosten die wij dienen te dragen ten gevolge van de
laattijdigheid van de betaling, zoals onder meer advocatenkosten en
interne beheerskosten, die het bedrag van deze forfaitaire
schadevergoeding zouden overstijgen en dit bij toepassing van het artikel
6 van de Wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de bestrijding van
de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien zijn de kosten
verbonden aan wisselbrieven of onbetaald gebleven cheques, alsmede
alle andere inningkosten niet inbegrepen in deze forfaitaire
schadevergoeding, en zullen zij afzonderlijk van de cliënt worden
gevorderd. Huidige clausule schaadt de onmiddellijke opeisbaarheid van
de schuld niet.

2.5. In geval van uitgifte van een handelseffect voor totale of gedeeltelijke
betaling van de facturen, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor
toepassing te maken van huidige algemene voorwaarden met betrekking
tot de interesten en het schadebeding. In het bijzonder, in het geval van
een rechtsvordering gebaseerd op een order- of een wisselbriefje, zullen
wij niet ontdaan worden van onze extra-cambiaire vordering en onder
meer deze voorzien in 2.3 en 2.4.

2.6. In geval van laattijdige betaling of ontstentenis van betaling, hetzij in
het geval dat de cliënt tekort komt aan éénder welke van diens
verbintenissen, hetzij indien diens handtekening wordt betwist, hetzij hij
om een betalingstermijn verzoekt of om een gerechtelijk akkoord, hetzij
indien diens goederen geheel of gedeeltelijk het voorwerp uitmaken van
een beslag, hetzij onze dienst factoring of onze verzekeringsmaatschappij
voor kredieten deze weigert voor insolvabiliteit, etc., of in geval van elk
ander feit dat de insolvabiliteit van de cliënt zou kunnen meebrengen
behoudens in geval van faillissement zoals voorzien in het artikel 8.1,
behouden wij ons het recht voor om alle latere leveringen op te schorten,
zij het te annuleren, en/of de terugkeer te vorderen van elk product ter
beschikking gesteld aan de cliënt. Op dezelfde wijze behouden wij het
recht voor de overeenkomst als verbroken te beschouwen, in rechte en
zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij voor het geheel, hetzij voor
de te leveren koopwaren.

2.7. Indien de factuur, op vraag van de cliënt, is opgesteld op naam van
een derde, zijn de cliënt en de derde solidair gebonden tot betaling van
deze factuur in hoofdsom, accessoires en lasten, en tot uitvoering van alle
andere verbintenissen voortkomende uit de algemene en bijzondere
verkoopvoorwaarden, waarbij de cliënt zich sterk maakt voor de
aanvaarding door deze derde.

2.8. Elke adres- of gegevensverandering van de cliënt, dient door de
cliënt verplicht schriftelijk medegedeeld te worden aan de klantendienst
van Arrow ECS. Een adres- of gegevensverandering ontslaat de cliënt
geenszins aan diens verplichting van de betaling van de factuur binnen de
overeengekomen termijn.

3. Verbintenissen

Onze vertegenwoordigers of, meer algemeen, elke persoon handelend
voor ons, hebben geen enkele macht om onze vennootschap te binden.
De bestellingen die zij registreren worden bijgevolg slechts definitief dan
vanaf hun uitdrukkelijke aanvaarding door onze directie, die zich het recht
voorbehoudt elke bestelling te weigeren zonder hiervan de redenen te
moeten opgeven. In geval van niet-aanvaarding van de bestelling, zal de
directie de cliënt hiervan schriftelijk van op de hoogte stellen (gewone
brief, fax, telex of elektronische post) binnen de 48 uren vanaf het
moment dat zij er kennis van zal hebben gekregen.

4. Opslag, levering en termijnen

4.1. De koopwaren die gepreciseerd staan in de bestelbon worden ter
beschikking gesteld van de cliënt op de plaats die hiervoor is
gepreciseerd. De kosten van levering zijn altijd ten laste van de cliënt. De
cliënt heeft de vrije keuze van de plaats van de levering van de verkochte
producten. De cliënt dient zich ervan te verzekeren dat de verkochte
producten kunnen worden ontvangen op de verkozen locatie, zonder
moeilijkheid en zonder risico, onder meer in het licht van de technische
specificaties. In het geval de cliënt zou beslissen over een andere plaats
van levering dan deze vermeld ten tijde van de bestelling, zal de levering
en, desgevallend, de opslag van de koopwaren gebeuren op diens risico
en op diens kosten.

4.2. De cliënt draagt de kosten voor het transport en de risico’s inherent
aan de geleverde producten vanaf het ogenblik van inontvangstneming.
Elk eventuele voorbehoud dient te worden uitgedrukt bij de transporteur.
Indien de levering geschiedt in onze lokalen, verbindt de cliënt zich ertoe
de goederen in ontvangst te komen nemen binnen 5 dagen vanaf hun
terbeschikkingstelling, waarvan hij schriftelijk op de hoogte zal gesteld
worden (gewone post, fax, telex of elektronische post). Elke verzending
van koopwaren en/of koopwaren die zich bevinden in onze lokalen in
afwachting van de levering of de afhaling, valt, van zodra wij deze ter
beschikking stellen van de cliënt in onze lokalen, onder het uitsluitende
risico van de cliënt. Indien de cliënt deze koopwaar niet afhaalt op de
overeengekomen datum, behouden wij ons het recht voor de
overeenkomst in rechte te verbreken, zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, bij het vervallen van de
termijn van 15 dagen vanaf voormelde datum, dewelke de vergoeding
met zich meebrengt voorzien in het artikel 8.2 ten titel van forfaitaire
schadevergoeding;

4.3. De leveringstermijnen worden slechts medegedeeld ten informatieve
titel en binden ons geenszins. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepaling kan een laattijdigheid in de levering in geen geval aanleiding
geven tot een annulering van een bestelling en kan geen enkele
schadevergoeding worden gevorderd. De bestellingen met een termijn
van levering voorzien van langer dan een maand, zijn aanvaard, zonder
mogelijke schadevergoeding voor de prijsverhogingen die ons worden
opgedrongen door onze eigen leveranciers, omstandigheden
onafhankelijk van onze wil en/of van overmacht, die elke levering
naderhand onmogelijk of belastend maken. In elk geval zullen de
producten gefactureerd worden aan de tariefvoorwaarden van kracht op
het ogenblik van de levering, onafhankelijk van de prijs tegen dewelke zij
werden besteld, bevestigd of welke de termijn of de mogelijkheden van
effectieve levering ook mogen zijn.

4.4. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering van
betaling van geleverde koopwaren niet rechtvaardigen. Er kunnen
bovendien gedeeltelijke facturen worden opgesteld naar gelang de
voorziening van koopwaar, die op zich deelverkopen uitmaken.

4.5. Bij opslag van goederen buiten de standaard termijnen en de
standaard voorwaarden (o.m. leveringen over langere termijn, leveringen
op afroep, ... ), worden alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld voor
opslag, verzekering,… volledig doorgerekend aan de cliënt.

5. Aanneming en klachten

5.1. Geen enkele klacht met betrekking tot de koopwaar is ontvankelijk
indien deze niet ter kennis is gebracht op schriftelijke wijze binnen de 5
dagen vanaf de levering, door te verwijzen naar het factuurnummer of, bij
ontstentenis, naar de verzendnota en in alle geval alvorens het gebruik of
de doorverkoop door de cliënt indien deze plaatsvindt voor het verval van
de voorgeschreven termijn.

5.2. In het geval dat wij uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze een foutieve
bestelling erkennen, zal onze aansprakelijkheid altijd beperkt zijn, naar
onze keuze, hetzij tot de vervanging en/of aanvulling (in geval van
onvolledige levering) van het gebrekkige deel van de levering, hetzij tot de
terugname ervan tegen betaling van de prijs naar de overeenkomst.

5.3. In geval de levering van de producten het voorwerp uitmaakt van een
vervanging en/of van een gedeeltelijke aanpassing, kan dergelijks in geen
geval aanleiding geven tot de verbreking van de afgesloten
overeenkomst, noch tot een schadevergoeding, noch tot de schorsing van
het saldo van de nog door de koper te betalen schuld.

5.4. Geen enkele terugzending van de koopwaar zal worden aanvaard,
zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van onze zijde en voor zover deze
ons worden teruggezonden in goede staat en in hun oorspronkelijke
verpakking. Een nummer van terugzending (RMA), verkregen bij onze
klantendienst, dient klaar en duidelijk te worden vermeld op de
verpakking. In geval van akkoord van terugzending van de koopwaar,
dienen de goederen te worden verzonden op het risico en op de kosten
van de cliënt. In de hypothese van terugzending van koopwaren om reden
van beschadigde en/of gebrekkige koopwaren, beperkt de vervanging
zich enkel tot de beschadigde en/of gebrekkige koopwaren, zonder dat de
cliënt aanspraak kan maken op een schadevergoeding van welke aard
ook, noch de betaling kan opschorten of de bestelling kan annuleren.

6. Waarborg

6.1. Bij uitdrukkelijke overeenkomst, zijn wij enkel gebonden, in het kader
van huidige overeenkomst, tot een middelenverbintenis. Omwille van
onze hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt de garantie met
betrekking tot de door onze zorgen geleverde koopwaren zich enkel tot
deze door de producent toegekend, en zijn wij bijgevolg niet gebonden tot
de garantie in het kader van gebreken waarmee de geleverde koopwaren
behept zouden zijn boven op de door onze leveranciers toegekende
garantie. In elk geval, is deze beperkte garantie slechts verworven vanaf
de datum van de levering en middels volledige betaling van de
overeengekomen prijs.

6.2. De garantie heeft slechts betrekking op de fysieke gebreken van het
ondersteunend materiaal, waarbij onze tussenkomst zich in alle gevallen
beperkt, ten hoogste, tot de enkele en eenvoudige verwisseling van de
gebrekkige stukken. Het toekennen van de garantie van de fabrikant
impliceert dat het geleverde product zal worden gebruikt in de
omstandigheden van de offerte of, bij ontstentenis, in normale
exploitatieomstandigheden, zoals vermeld in de catalogi, bijsluiters,
gebruikshandleidingen ter beschikking gesteld van de cliënt. Wij zijn
overigens niet gehouden tot de minste schadevergoeding ten overstaan
van de cliënt, de gebruiker of ten overstaan van derden voor de schade
veroorzaakt ter gelegenheid van de levering en/of van het feit van het
gebruik van de producten, of het nu gaat, zonder dat deze opsomming
limitatief is, over directe of indirecte schade, zoals verlies van winst of
verlies van inkomsten en/of schade voortkomende of die zou voortkomen
uit een aantasting of het verlies van door de gebruiker opgeslagen
gegevens, ongevallen aan personen of nog schade aan bepaalde
goederen die te onderscheiden zijn van het geleverde materiaal.

6.3. De cliënt zal de bestelde producten selecteren, onder zijn uitsluitende
verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
ongeschiktheid van de geleverde producten voor de door de cliënt
verwachte doelstellingen en, in geen enkel geval, kunnen wij garanderen
dat de geleverde producten geschikt zijn te voldoen aan een specifiek
probleem eigen aan de activiteiten van de cliënt..

6.4. Indien onze aansprakelijkheid zou worden weerhouden ten gevolge
van de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van onze
overeenkomst, kan het totaal van schadevergoeding geenszins, middels
uitdrukkelijke overeenkomst, een bedrag overstijgen gelijk aan 5 % (vijf
procent) van de prijs van het beschadigde product en/of van deze die aan
de oorsprong ligt van de schade. Boven op de garantie van de fabrikant
waarvan sprake in de artikelen 6.1 en 6.2 hierboven, zal de cliënt alle
schadeverwekkende gevolgen dragen van het gebruik van de verkochte
producten, zowel ten overstaan van zichzelf als ten overstaan van alle
personen of goederen van welke aard ook, zonder enige uitsluiting en,
voor zover als nodig, ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal jegens ons in
diens hoofde ongeacht de persoon die de vordering instelt. De cliënt zal
erop toezien om, indien nodig, alle verzekeringen te onderschrijven
teneinde alle risico’s te dekken die, rekening houdende met de vrijstelling
van onze aansprakelijkheid, in geen geval door ons kunnen worden
gedragen.

6.5. Arrow ECS behoudt zich het recht voor om elk
onderhoudscontract m.b.t. software en/of hardware van elk van haar
leveranciers, af te sluiten en automatisch en stilzwijgend te verlengen
tegen de op dat ogenblik geldende prijzen en voorwaarden, waarbij
onweerlegbaar vermoed wordt dat Arrow ECS hiertoe mandaat heeft
gekregen van de cliënt in eigen naam dan wel in naam en voor rekening
van de derde waarmee de cliënt een contract heeft. Indien de cliënt het
onderhoudscontract met de leverancier van Arrow ECS als dusdanig
wenst stop te zetten, dient zij dit schriftelijk per aangetekend schrijven aan
Arrow ECS te melden ten laatste 60 kalenderdagen voor de datum
waarop het onderhoudscontract volgens de op dit contract van toepassing
zijnde clausules moet worden opgezegd teneinde een stopzetting van het
onderhoudscontract te bekomen. Bij het niet respecteren van deze
periode zal het onderhoudscontract van die leverancier toch verlengd en
gefactureerd worden aan de cliënt en/of de derde.

7. Eigendom van de software

7.1. De software die wij aanbieden blijft de eigendom van de producenten.
Enkel een gebruikslicentie zal worden toegekend. Noch de cliënt, noch de
eindgebruiker worden toegestaan, onder welke vorm ook, deze over te
dragen, in pand te geven, mede te delen, ten belastende of kostenloze
titel te ontlenen, of meer algemeen, aan derden rechten op de software te
verlenen.

7.2. De cliënt zal in goede staat bewaren, de eigendomsbepalingen van
toepassing op de programma’s en de handleiding en zal toezien op de
eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de software. De cliënt is het
verboden op welke wijze ook de verkochte koopwaar te wijzigen. De cliënt
is het verboden de verkochte koopwaar na te maken, de namaak ervan
toe te staan of deze te bevorderen op welke wijze ook.

7.3. De voorwaarden van installatie en/of gebruik van de software
dewelke zijn vastgesteld door de producent dienen op alle punten te
worden geëerbiedigd en dringen zich op aan de cliënt en/of de
eindgebruiker.

7.4. Onze intermediaire cliënten, tussen onze vennootschap en de
gebruikers, zijn ertoe gehouden in hun verkoopsvoorwaarden de
hierboven vermelde paragraaf, hetzij een tekst met dezelfde draagwijdte,
te vermelden.

8. Ontbinding en vervaltermijn

8.1. De overeenkomst is in rechte ontbonden in het éne of het ander
geval vermeld in de volgende omstandigheden:
- in gemeenschappelijk en schriftelijk akkoord van beide partijen hiertoe;
- indien de cliënt in gebreke blijft de éne of de andere van zijn
verbintenissen te eerbiedigen, en indien dit gebrek niet verholpen wordt
binnen de verloop van een termijn van 8 dagen volgende op de
verzending aan de cliënt van een ingebrekestelling die wij aan deze
laatste op schriftelijke wijze adresseren (brief, fax, telex of elektronische
post) hem ertoe uitnodigende dit gebrek te verhelpen binnen deze termijn;
- in het geval dat wij de rechten uitoefenen die ons worden toegekend
overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2.6, 4.2 en 9.3;
- in geval van faillissement, ontbinding of vereffening van de cliënt,
evenals in geval van wijziging van diens juridische situatie of bij staking
van diens activiteiten;

8.2. In geval van ontbinding in rechte en behoudens wanneer het akkoord
van partijen is tussengekomen, is de cliënt ons verschuldigd, in rechte en
zonder voorafgaande ingebrekestelling, en binnen de acht dagen na de
kennisgeving van deze bepaling, een bedrag overeenkomstig 30 % van
de verkoopprijs van de verkochte of bestelde producten ten titel van
schadevergoeding en forfaitaire interesten, zonder afbreuk te doen aan de
regelgeving en eigen gevolgen van het eigendomsvoorbehoud zoals
geviseerd in artikel 9 hieronder;

8.3. De ontstentenis van betaling van een factuur op diens vervaldag
brengt automatisch het verval van de termijn met zich mee die speciaal
zou zijn toegekend voor de betaling van al het geleverde materiaal, en
maakt de betaling onmiddellijk opeisbaar voor het geheel;

9. Eigendomsvoorbehoud van de geleverde koopwaar

9.1. Wij behouden de volle eigendom van de koopwaar tot op het
ogenblik van betaling van de volledige prijs, de accessoires en de lasten
(intéresten en eventuele schadevergoedingen). Tot op het ogenblik van
volledige betaling van deze producten, kan de cliënt noch overgaan tot de
verkoop ervan, noch tot de inpandgeving ervan, zonder ons voorafgaand
en schriftelijk akkoord. Bij ontstentenis van betaling van de prijs op de
vervaldag, hebben wij het recht deze producten terug te nemen op kosten
van de cliënt.

9.2. De cliënt verbindt zich ertoe ons er onmiddellijk van op de hoogte te
brengen middels elektronische post of via faxbericht, te bevestigen binnen
de 24 uren middels aangetekend schrijven, onder verbeurte van een
schadevergoeding, van elk beslag dat zou worden uitgeoefend door een
derde, of in het geval dat een derde aanspraken zou laten gelden met
betrekking tot de verkochte koopwaren. Indien een derde verkochte doch
onbetaalde koopwaren zou verkrijgen, geheel of ten dele, dient diens
naam en hoedanigheid ons onmiddellijk te worden medegedeeld middels
aangetekend schrijven. Op dezelfde wijze verbindt de cliënt zich er toe
ons er onmiddellijk van op de hoogte te stellen in geval de geleverde en
onbetaald gebleven producten zich zouden bevinden in de door de cliënt
gebruikte lokalen.

9.3. De cliënt verbindt zich ertoe ons toe te laten opnieuw het bezit te
nemen van de koopwaar zonder voorafgaande mededeling, ons toe te
staan binnen te gaan in de lokalen gedurende de openingsuren en alle
kosten en risico’s te dragen verbonden aan de afhaling en het transport
van de koopwaar. De cliënt verbindt zich er tevens toe de koopwaar te
onderhouden als een goede huisvader en deze ter onzer beschikking te
houden. In het andere geval, hebben wij het recht de verkoop te
verbreken, zonder enige andere formaliteit dan de kennisgeving van deze
beslissing aan de cliënt, vergezeld van de opeisbaarheid van de
koopwaar die nog aanwezig is, tegen een eenvoudig krediet opgesteld
naar de restwaarde van de koopwaar.

10. Autonomie van de clausules

De eventuele ongeldigheid of nietigheid van een artikel of een paragraaf
(of een deel van een artikel of een paragraaf) van deze algemene
voorwaarden kan op generlei wijze de geldigheid van de andere artikelen
of paragrafen beïnvloeden, evenmin van de rest van dit artikel of van
deze paragraaf, behoudens een andere evidente tegenstrijdige bepaling
in de tekst.

11. Onmogelijkheid van uitvoering

In geval van overmacht, die dient te worden begrepen als een gebeurtenis
onafhankelijk van de wil van de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk
en de uitvoering van de verbintenis onmogelijk makende, zal de partij die
door dit feit diens verbintenis niet kan uitvoeren, vrijgesteld worden van
elke aansprakelijkheid. In hetzelfde geval, eveneens indien de
onmogelijkheid van uitvoering te wijten is aan, hetzij de gebeurtenis van
elk analoog evenement dat ons niet kan worden verweten, hetzij aan een
staking en/of lock-out die zich aanbiedt binnen onze vennootschap en/of
bij onze toeleveranciers en/of onze leveranciers van diensten, houden wij
ons het recht voor een einde te stellen aan de overeenkomst zonder dat
hierbij enige schadevergoeding in onzer hoofde kan worden gevorderd.

12. Kennisgeving

Behalve indien anders bepaald door een bijzondere bepaling, zal elke
kennisgeving, communicatie, klacht en andere inlichting, voorzien bij
huidige algemene voorwaarden, gebeuren middels aangetekend
schrijven. Wanneer deze aan ons worden gericht, moeten deze worden
geadresseerd aan onze maatschappelijke zetel gelegen te
Willeriekendreef, 20, te 1160 Brussel; wanneer deze geadresseerd
worden aan de cliënt, zullen deze geldig worden geadresseerd aan de
plaats van de facturatie die door de cliënt werd doorgegeven.

13. Exclusieve toekenning van bevoegdheid

13.1. Elk geschil onderhevig aan huidige algemene voorwaarden zal
uitsluitend geregeld worden naar Belgisch recht.

13.2. In geval van betwisting, zijn als enige de rechtbanken van het
arrondissement van Brussel bevoegd. In geval van betwisting aangaande
de bevoegdheid van het Vredegerecht, zal de zaak aanhangig worden
gemaakt voor het Vredegerecht van het eerste kanton te Brussel.